Zgoda newsletter

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Piotra Chmielewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Chmielewski SOCIAL MEDIA NOW z siedzibą w Krakowie (31-069), ul. Sukiennicza 8 lok. 79, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego nr REGON: 141963210, NIP: 5213253779, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wysyłki newsletteru oraz informacji handlowych, w szczególności informacji o ofertach promocyjnych, produktach oraz usługach na podany przeze mnie w formularzu adres e-mail

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Chmielewski SOCIAL MEDIA NOW z siedzibą w Krakowie (31-069), ul. Sukiennicza 8 lok. 79, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr REGON: 141963210, NIP: 5213253779,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu wysyłki newsletteru oraz informacji handlowych, w szczególności informacji o ofertach promocyjnych, produktach oraz usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko, płeć, dane kontaktowe oraz dane adresowe .
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.