POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Piotr Chmielewski SOCIAL MEDIA NOW PIOTR CHMIELEWESKI Spółka komandytowo – akcyjna będących pod domeną główną http://…socialmedianow.pl/ (zwane dalej „Stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w szkoleniach, wydarzeniach, których organizatorem jest Piotr Chmielewski prowadzący Spółkę komandytowo – akcyjną pod firmą SOCIAL MEDIA NOW PIOTR CHMIELEWSKI Spółka komandytowo – akcyjna, adres głównego miejsca wykonywania usług, ul. Stanisława Lema 32/54 , 31-571 Kraków, NIP: 6751760826, REGON: 521097660, (zwana dalej „Organizatorem”), a także (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) celem przedstawienia oferty dotyczącej współpracy marketingowej.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Chmielewski prowadzący spółkę komandytowo – akcyjną pod firmą SOCIAL MEDIA NOW PIOTR CHMIELEWSKI Spółka komandytowo – akcyjna, adres głównego miejsca wykonywania usług, ul. Stanisława Lema 32/54 , 31-571 Kraków, NIP: 6751760826, REGON: 521097660, (zwany dalej „Administratorem”).

3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer: +48 600633610 . Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych osobowych, pisząc na adres: [email protected].

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają Ci uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

5. W związku z Twoim uczestnictwem szkoleniach lub chęcia otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

 • a) imię i nazwisko, nazwa firmy
 • b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
 • c) numer telefonu,
 • d) adres e-mail.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 • b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:

 • a) w przypadku konieczności podpisania umowy, otrzymania przez Ciebie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni twoje dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie
 • b) jeżeli korzystasz z opcji ,,płatność elektroniczna” , Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
 • c) ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z nami przy organizacji szkoleń, wydarzeń.

8. Masz pełne prawo do:

 • a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
 • b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
 • c) usunięcia swoich danych osobowych,
 • d) przenoszenia danyche)ograniczenia przetwarzania,
 • f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
 • g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
 • h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w szkoleniu, wydarzeniu, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

10. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

13. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Administratora