Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Piotra Chmielewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Chmielewski SOCIAL MEDIA NOW z siedzibą w Krakowie (31-069), ul. Sukiennicza 8 lok. 79, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego nr REGON: 141963210, NIP: 5213253779, dalej jako SMN, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu dokonania złożenia, obsługi i realizacji zakupu.

Odbiorcą moich danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy SMN w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz dokonania zakupu oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Chmielewski SOCIAL MEDIA NOW z siedzibą w Krakowie (31-069), ul. Sukiennicza 8 lok. 79, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr REGON: 141963210, NIP: 5213253779,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w celu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko, płeć, dane kontaktowe (telefon i/lub adres e-mail) oraz dane adresowe, nazwa ,adres firmy oraz NIP/KRS(jeśli zostaną podane).
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze strony internetowej sklepu po wypełnieniu formularza zakupu.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym dane osobowe przekazane zostaną w celu realizacji złożonego zamówienia, tj. przewoźnik lub operator pocztowy (w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia), a także operator płatności.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat, licząc od daty wymagalności danego roszczenia, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.